Kestlik
metsamajandamine

Meie metsamajandamise põhimõtted:

 • Läbimõeldud ja mosaiikne metsamajandamine
 • Metsade tervisliku seisundi parandamine

Metsaportfell

Oleme nii Eestis kui Lätis oma metsaportfelli järjepidevalt suurendanud. Kinnistute valikul lähtume ennekõike Foreko pikaajalistest eesmärkidest. Kuna mets peab kliimamuutustele vastu pidama, siis on oluline, et metsad oleksid ka tulevikus terved ja mitmekesised.

Kestlik metsamajandus

Kestlik metsamajandamine tähendab aktiivset hoolt, seiret ja uusi lähenemisviise.

Metsaringlus

Uue metsa rajamine
 • Puuseemnete külvamine
 • Puutaimede istutamine
 • Loodusliku uuenemise toetamine
Metsahooldus
 • Puuduva kasvuruumi loomine
 • Kahjustuste likvideerimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
Metsa eluring
Loodusväärtuste hoidmine
Loodusväärtuste hoidmine
Õigeaegne raie
 • Uuendusraie
 • Puidu sorteerimine
 • Raidmete väärindamine
Kraavide ja teede hooldus metsas
 • Kraavide hooldamine
 • Teede hooldamine
 • Vanade metsateede taastamine

“Oleme saanud oma metsad eelmistelt põlvkondadelt ning peame jätma vähemalt sama head või veel paremad metsad järgmistele põlvkondadele.”

Foreko süsiniku jalajälg

2021. aastal metsastasid meie metsaettevõtted 103 ha ulatuses kasutusest välja jäänud põllu- ja rohumaid.

Mets ja süsiniku jalajälg

Nagu metsal üldiselt, nii on ka Foreko metsaportfellil oluline roll kliimaeesmärkide saavutamisel ja fossiilsete emissioonidega tasakaalust välja viidud süsinikuringe taastamisel.

 • Foreko hooldab oma metsaportfelli lähtudes puidu juurdekasvu ehk CO2 sidumise suurendamisest
 • Foreko peab tähtsaks sööti jäänud rohumaadele puude istutamist, et suurendada metsaga kaetud maa-alade pindala ja siduda järjest enam süsinikku
 • Puud on kõige efektiivsemad CO2 sidujad ning puittooted on justkui süsinikupangad, mis hoiavad CO2
 • Suurt positiivset mõju avaldab kliimale fossiilsete toodete asendamine puittoodetega, selle tulemusena jätame süsiniku maapõue sisse ning maapeal tekib tasakaalustatud CO2 ringlus